Onderzoeken

Tijdens de zwangerschap bieden wij onderzoeken aan, waarvan sommige alleen op indicatie plaatsvinden.

 • Uitgebreid bloedonderzoek
 • Echoscopie
 • Prenatale screening
 • Prenatale diagnostiek

Uitgebreid bloedonderzoek
Tijdens de intake of termijnecho nemen wij bloed af. Het bloed wordt onderzocht op:

 • Bloedgroep, Rhesus-D en Rhesus-c factor
 • Irregulaire antistoffen
 • Hepatitis B (geelzucht)
 • Lues/Syfilis (geslachtsziekte)
 • HIV
 • Hemoglobine (ijzergehalte)
 • MCV (bloedaanmaak)
 • Glucose (suikergehalte)
 • Schildklier, alleen op indicatie
 • Rubella (rode hond), alleen op indicatie
 • Parvo (vijfde ziekte), alleen op indicatie

Wil je meer informatie over het bloedonderzoek, lees de folder zwanger. Deze folder krijg je ook van de verloskundige tijdens de intake.

Echoscopie
Binnen onze praktijk maken wij zelf echo’s. Alle verloskundigen zijn hiervoor gecertificeerd.

Hoe werkt echoscopie?
Echoscopie is een techniek waarmee door middel van geluidsgolven inwendige organen van het lichaam zichtbaar gemaakt worden. Deze geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het menselijk oor kan horen, daarom wordt het ultrageluid genoemd. Met behulp van een versterker wordt het ultrageluid uitgezonden; de inwendige organen weerkaatsen dit geluid. De transducer zorgt voor het wegzenden en weer opvangen van de geluidsgolven. Het terugkerende geluid, de echo, wordt ontvangen en elektronisch verwerkt tot een afbeelding op een tv-scherm. Echoscopie kan uitwendig via de buikwand of inwendig via de vagina worden verricht, dit is afhankelijk van de zwangerschapsduur en/of de vraagstelling.

Is echoscopie veilig?
Echoscopie wordt al ruim dertig jaar toegepast. Tot nu toe zijn geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten aangetoond. Een echo kan geen miskramen veroorzaken, ook bij bloedverlies kan een inwendige echo geen kwaad. Een garantie dat nooit onbekende of ongewenste effecten zullen optreden is niet te geven.

Hoe wordt een echo gemaakt?
Een echo kan uitwendig, via de buik of inwendig, vaginaal worden gemaakt. Dit is afhankelijk van onder andere de zwangerschapsduur en het BMI van de zwangere. Indien er voor 10 zwangerschap een echo wordt gemaakt, is deze in principe vaginaal.

Waarom wordt echoscopisch onderzoek verricht?

 • Om de duur van de zwangerschap vast te stellen
 • Bloedverlies in het begin van de zwangerschap
 • Echoscopisch onderzoek kan vaststellen of de zwangerschap intact is
 • Om het aantal embryo’s vast te stellen
 • Om de ligging van het kind te bepalen als dit door middel van uitwendig onderzoek moeilijk is

Wat wordt er niet gezien op een echoscopie?
Met de apparatuur is het kind globaal in beeld te brengen. Veel afwijkingen zijn zeker in een vroeg stadium (nog) niet zichtbaar of worden, tijdens een standaard onderzoek niet opgemerkt. Met andere woorden, een echo is geen garantie voor een baby zonder aangeboren afwijkingen. Aan de andere kant brengt de echo wel eens onverwachte zaken aan het licht, die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval word je naar een specialist verwezen. Nader onderzoek zal uitwijzen of er inderdaad sprake is van een afwijking.

Prenatale screening
Je kunt jouw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken:

 1. de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom
 2. onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho).

Je bepaalt zelf of je deze onderzoeken laat doen. De verloskundige vraagt bij het eerste bezoek of je meer wilt weten over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho.  Als je dat wilt, krijg je een gesprek over de screening, dit uitgebreide informatiegesprek met je verloskundige heet counseling.
Je kunt je voorbereiden op dit gesprek door de informatie te lezen op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en de keuzehulp Bewust Kiezen op deze website in te vullen. De module is geen vervanging van het counselingsgesprek, maar een aanvulling daarop.

Je kunt kiezen uit twee verschillende testen:

 1. De combinatietest.
  - bloedonderzoek bij de zwangere in de periode van 9 tot 14 weken
  - nekplooimeting met een echo bij het kind van 11 tot 14 weken. Alle kinderen hebben een dun vochtlaagje onder de huid in de nek: de nekplooi
  - leeftijd van de zwangereDe combinatietest berekent de kans dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Het onderzoek geeft dus geen zekerheid. Bij een verhoogde kans op een kind met down-, edwards- of patausyndroom kunt u kiezen wel of geen vervolgonderzoek te doen. Bij dit vervolgonderzoek is met zekerheid vast te stellen of je kind een van deze aandoeningen heeft of niet.
  Als de nekplooi 3,5 millimeter of meer is, krijgt u altijd uitgebreid aanvullend echoscopisch onderzoek aangeboden. Een verdikte nekplooi komt niet alleen voor bij down-, edwards- en patausyndroom, maar kan ook wijzen op andere chromosoomafwijkingen en lichamelijke aandoeningen.
 2. De NIPT (niet-invasieve prenatale test).
  De NIPT onderzoek bloed van de zwangere, het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT kan worden uitgevoerd vanaf 11 weken.
  Bij de uitvoering van de NIPT wordt de zwangere voor de keuze gesteld of zij nevenbevindingen wenst te horen of niet. Dit zijn bijvoorbeeld andere chromosoomafwijkingen bij het kind, in de placenta of zeer zeldzaam, bij de zwangere zelf.
  Uitgebreide informatie over de NIPT test vind je op de website van de NIPT.

20-weken echo
De 20-weken echo is een diagnostisch onderzoek rond de 20e week (structureel echoscopisch onderzoek; SEO). Dit onderzoek richt zich op lichamelijke aandoeningen zoals sommige afwijkingen van de hersenen, het ruggenmerg (‘open ruggetje’), het skelet, de nieren, urinewegen en in mindere mate van het hart.

De nekplooimeting en 20-weken echo worden verricht in het regionale echocentrum Esperance.

Prenatale diagnostiek
Prenatale diagnostiek bestaat uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Dit wordt verricht op medische indicatie.

Vergoedingen (ministerie van VWS)
Alle zwangeren moeten zelf de combinatietest of de NIPT betalen. Dit geldt dus ook voor vrouwen van 36 jaar of ouder. In sommige gevallen wordt de prenatale screening vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Een uitzondering bestaat als er sprake is van een medische indicatie (bijvoorbeeld een eerder kind met een trisomie), dan wordt de combinatietest of NIPT altijd vergoed.
De 20-weken echo wordt voor iedereen vergoed uit de basisverzekering.
De kosten van vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij de combinatietest of geen goede uitslag van de NIPT, vallen in het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico.

Op de website van het RIVM is tevens informatie beschikbaar over het juridische aspect rondom screening bij zwangeren en pasgeborenen.